Kursy językowe

Kursy językowe – bezpłatne (dofinansowane z EFS):

1. woj. mazowieckie:

Bezpłatny kurs języka angielskiego dla początkujących lub dla osób z podstawami na poziomie A1 oraz kurs komputerowy współfinansowany ze środków UE z EFS

Projekt: „Angielski, ICT i TY!” Nr projektu: RPMA.10.02.00-14-9142/17-00

warunki uczestnictwa:

W ramach kursu językowego uczestnicy otrzymują:

W ramach kursu komputerowego uczestnicy otrzymują:

miejsce szkoleń:

Miasta powiatowe i gminne powiatów: garwolińskiego, legionowskiego, łosickiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego lub wołomińskiego.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. : +48 83 342 15 15 lub 730 521 515, lub pisząc na adres email: rekrutacja@proword.pl lub w biurze projektu.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenia uczestnika projektu

Test poziomujący na rozpoczęcie kursu

2. woj. świętokrzyskie

Bezpłatny kurs języka angielskiego dla początkujących lub osób z podstawami na poziomie A1 współfinansowanych ze środków UE z EFS

„Biegli językowo – kompetentni zawodowo”, nr projektu: RPSW.08.04.02-26-0066/17-00

Warunki uczestnictwa:

Projekt skierowany jest do 192 osób dorosłych, z czego:

uczestnicy otrzymują:

miejsce szkoleń:

Miasta powiatowe i gminne powiatów: opatowskiego, ostrowieckiego, koneckiego oraz kieleckiego.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. : +48 83 342 15 15 lub 730 521 515, lub pisząc na adres email: rekrutacja@proword.pl lub w biurze projektu.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenia uczestnika projektu

Test poziomujący na rozpoczęcie kursu

3. woj. łódzkie:

Bezpłatny kurs języka angielskiego dla początkujących lub dla osób z podstawami na poziomie A1 lub B1/B2.

Projekt skierowany jest do 432 osób dorosłych.

Projekt: „Nowe umiejętności językowe - oknem na świat!” Nr projektu: RPLD.11.02.01-10-0048/18

warunki uczestnictwa:

Uczestnicy otrzymują:

Miejsce szkoleń:

Miasta powiatowe i gminne województwa łódzkiego.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. : +48 83 342 15 15 lub 730 521 515, lub pisząc na adres email: rekrutacja@proword.pl lub w biurze projektu.

Dokumenty do pobrania:

Zał. nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych_angielski.pdf

Zał. nr 1 - minimalny zakres danych do SL_angielski.pdf

Umowa szkoleniowa.pdf

Test diagnostyczny z języka angielskiego.pdf

Regulamin projektu.pdf

Karta oceny formalnej i merytorycznej kryteriów rekrutacyjnych.pdf

Formularz zgłoszeniowy.pdf

Deklaracja uczestnictwa.pdf

4. woj. podkarpackie

Bezpłatny kurs języka angielskiego dla początkujących lub dla osób z podstawami na poziomie A1 lub B1/B2.

Projekt: „Akademia Kształcenia Językowego II” Nr projektu: RPPK.09.03.00-18-0034/19

Projekt skierowany jest do 432 osób dorosłych.

Warunki uczestnictwa:

uczestnicy otrzymują:

miejsce szkoleń:

Miejscowości na terenie województwa podkarpackiego do 25 tys. mieszkańców.

Szczegółowe informacje uzyskasz pod nr tel. : +48 83 342 15 15 lub 730 521 515, lub pisząc na adres email: rekrutacja@proword.pl lub w biurze projektu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny

Test poziomujący przed rozpoczęciem kursu

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej UE

AKTUALNOŚCI


26.07.2019 r.

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji - SNB

Realizator projektu Łukaszuk Andrzej PROWORD publikuje ostateczną listę wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "Szansa na biznes”, RPLB.06.03.01-08-0019/18. Informujemy, że decyzja Komisji Oceny Wniosków jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Jednocześnie informujemy, że osoby, których wnioski otrzymały pozytywną ocenę KOW i zostały rekomendowane do dofinansowania zobowiązane są do dostarczenia (osobiście lub drogą pocztową) do Biura Projektu w Nowej Soli do dnia 5 sierpnia 2019 r. (tj. poniedziałek) dokumentów niezbędnych do uruchomienia otrzymanego wsparcia finansowego, tj.:

  1. zaktualizowany harmonogram rzeczowo- finansowy (dotyczy osób, które otrzymały dotacje w mniejszej niż wnioskowana wysokości),
  2. wydruk wpisu działalności gospodarczej do odpowiedniego rejestru (CEIDG) wraz z nadanym numerem REGON,
  3. oświadczenie poręczyciela/ poręczycieli (załącznik 11a do Regulaminu),
  4. oświadczenie małżonka na zawarcie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego (załącznik nr 12 do Regulaminu) – dot. wyłącznie osób będących w związku małżeńskim i istnienia wspólnoty małżeńskiej,
  5. informacja o numerze rachunku bankowego Przedsiębiorcy (załącznik nr 13 do Regulaminu),
  6. oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 14 do Regulaminu),
  7. oświadczenie o kwalifikowalności VAT (załącznik nr 15 do Regulaminu)
  8. kserokopia dowodu osobistego,
  9. seria i numer dowodu osobistego oraz PESEL poręczyciela/poręczycieli.

Załączniki do Regulaminu są dostępne na stronie www.proword.pl (realizacja). Szczegółowe informacje zostaną przesłane także do Państwa drogą e-mailową.

Podpisanie umów odbędzie się nie wcześniej niż 8/9 sierpnia 2019 r. w biurze projektu w Nowej Soli. O dokładnym terminie podpisania Umów o otrzymanie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego oraz wypłacie środków zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną.

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji - SNB.pdf


11.07.2019 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Szanowni Państwo,

Realizator projektu Łukaszuk Andrzej PROWORD publikuje listę rankingową wniosków ocenionych pozytywnie - rekomendowanych do dofinansowania oraz nierekomendowanych ze względu na wyczerpanie 80% limitu środków.

Zgodnie z §7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości “Uczestnicy Projektu, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania dotacji (Wnioski uzyskały negatywną ocenę lub nie uzyskały wsparcia z powodu wyczerpania 80% limitu środków), mają prawo wnieść odwołanie – od każdego elementu oceny, która miała wpływ na przyznanie dotacji”. Szczegółowe informacje o zasadach wnoszenia odwołania określono w §7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

O wyniku oceny (wraz z uzasadnieniem) złożonych dokumentów Uczestnicy, których wnioski nie zostały rekomendowane do dofinansowani zostaną poinformowani pisemnie (e-mailowo) w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania oceny.

Lista rankingowa wniosków - ocena pozytywna SNB.pdf


03.06.2019 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Beneficjent Łukaszuk Andrzej PROWORD ogłasza nabór Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szansa na biznes”, nr RPLB.06.03.01-08-0019/18.

Termin, od którego można składać wnioski: 12.06.2019r., godz. 9.00 Termin, do którego można składać wnioski: 27.06.2019r., godz. 13:00

Szczegółowe informacje w załączniku.

Informacja o naborze wniosków - Szansa na biznes.pdf

Oświadczenie dot. pochodzenia używanego środka trwałego


27.05.2019 r.

Publikujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Szansa na biznes”. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników do projektu utworzone zostały dwie listy rankingowe – osobno dla kobiet i mężczyzn. Do projektu zakwalifikowano 30 osób (24 kobiety i 6 mężczyzn), które otrzymały największą liczbę punktów na I i II etapie rekrutacji.

Ostateczne wyniki rekrutacji - mężczyźni

Ostateczne wyniki rekrutacji - kobiety

Zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu rekrutacji uczestników do projektu „(…)Ocena wynikająca z procedury odwoławczej jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługują żadne środki odwoławcze.”

O terminie szkoleń zostaną Państwo poinformowani drogą telefoniczną lub e-mailową.


21.05.2019 r.

Publikujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Szansa na biznes”. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników do projektu utworzone zostały dwie listy rankingowe – osobno dla kobiet i mężczyzn. Do projektu zakwalifikowano 25 osób, które otrzymały największą liczbę punktów na I i II etapie rekrutacji.

Wstępne wyniki rekrutacji - mężczyźni

Wstępne wyniki rekrutacji - kobiety

Informujemy, że w ramach rekrutacji przewiduje się procedurę odwoławczą dla kandydatów, którzy nie zostali skierowani do udziału w etapie szkoleniowym lub/i kandydatów, którzy nie zgadzają się z otrzymaną oceną. Każdy z kandydatów niezakwalifikowanych do projektu otrzyma uzasadnienie oceny Formularza rekrutacyjnego (w postaci Karty oceny formularza rekrutacyjnego) oraz oceny doradcy zawodowego. Powyższe informacje zostaną przesłane do Państwa w najbliższych dniach drogą e-mailową.

Informujemy, że procedura rozpatrywania odwołania wstrzymuje rozpoczęcie etapu szkoleniowego również. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań następuje aktualizacja listy kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji, w oparciu o wyniki procedury odwoławczej, i na jej podstawie sporządzana jest ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowym oraz lista rezerwowa. Wybór Uczestników do projektu dokonywany jest wg malejącej liczby punktów w ramach liczby dostępnych miejsc w projekcie. Do etapu szkoleniowego wybranych zostanie 30 osób zajmujących najwyższe miejsca na liście.


10.05.2019r r.

Informujemy, że z dniem 10.05.2019 r. zakończono rekrutację do projektu „Szansa na biznes”. W najbliższych dniach odbędzie się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która dokona oceny formalnej i merytorycznej złożonych dokumentów. Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną poinformowani o kolejnym etapie rekrutacji, jakim jest rozmowa z doradcą zawodowym.


06.05.2019 r.

Wydłużenie terminu naboru Formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że do dnia 10.05.2019 r. został wydłużony okres naboru do udziału w projekcie „Szansa na biznes” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Beneficjent zastrzega sobie możliwość ponownego wydłużenia rekrutacji w przypadku złożenia zbyt małej liczby formularzy rekrutacyjnych lub zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 40.


24.04.2019 r.

Wydłużenie terminu naboru Formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że do dnia 30.04.2019 r. został wydłużony okres naboru do udziału w projekcie „Szansa na biznes” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Beneficjent zastrzega sobie możliwość ponownego wydłużenia rekrutacji w przypadku złożenia zbyt małej liczby formularzy rekrutacyjnych lub zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 40.

UWAGA! Z uwagi na spełnienie kryteriów w projekcie (tj. udział w etapie szkoleniowym min. 24 kobiet) nabór Formularzy rekrutacyjnych zostaje wydłużony wyłącznie dla pań.


15.04.2019 r.

Wydłużenie terminu naboru Formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że do dnia 19.04.2019 r. został wydłużony okres naboru do udziału w projekcie „Szansa na biznes” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Beneficjent zastrzega sobie możliwość ponownego wydłużenia rekrutacji w przypadku złożenia zbyt małej liczby formularzy rekrutacyjnych lub zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 40.

UWAGA! Z uwagi na spełnienie kryteriów w projekcie (tj. udział w etapie szkoleniowym min. 24 kobiet) nabór Formularzy rekrutacyjnych zostaje wydłużony wyłącznie dla pań.


01.04.2019 r.

Wydłużenie terminu naboru Formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że do dnia 12.04.2019 r. został wydłużony okres naboru do udziału w projekcie „Szansa na biznes” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Beneficjent zastrzega sobie możliwość ponownego wydłużenia rekrutacji w przypadku złożenia zbyt małej liczby formularzy rekrutacyjnych lub zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 40. UWAGA! Z uwagi na spełnienie kryteriów w projekcie (tj. udział w etapie szkoleniowym min. 24 kobiet) nabór Formularzy rekrutacyjnych zostaje wydłużony wyłącznie dla pań.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - aktualizacja z dn. 1.04.2019r.


25.03.2019 r.

Wydłużenie terminu naboru Formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że do dnia 31.03.2019 r. został wydłużony okres naboru do udziału w projekcie „Szansa na biznes” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Beneficjent zastrzega sobie możliwość ponownego wydłużenia rekrutacji w przypadku złożenia zbyt małej liczby formularzy rekrutacyjnych lub zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 40.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW - aktualizacja z dn. 25.03.2019r.


11.03.2019 r.

Wydłużenie terminu naboru Formularzy rekrutracyjnych Informujemy, że do dnia 22.03.2019 r. został wydłużony okres naboru do udziału w projekcie „Szansa na biznes” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Beneficjent zastrzega sobie możliwość ponownego wydłużenia rekrutacji w przypadku złożenia zbyt małej liczby formularzy rekrutacyjnych lub zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 40. Jednocześnie informujemy, że w związku z wydłużeniem naboru w Regulaminie rekrutacji uczestników został zmieniony okres rekrutacji.

Regulamin rekrutacji uczestników - aktualizacja 11.03.2019 r.


25.02.2019 r.

Informujemy, że do dnia 8.03.2019 r. został wydłużony okres naboru do udziału w projekcie „Szansa na biznes” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Beneficjent zastrzega sobie możliwość ponownego wydłużenia rekrutacji w przypadku złożenia zbyt małej liczby formularzy rekrutacyjnych lub zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 40. Jednocześnie informujemy, że w związku z wydłużeniem naboru w Regulaminie rekrutacji uczestników został zmieniony okres rekrutacji.

Regulamin rekrutacji uczestników - aktualizacja


28.01.2019 r.

Łukaszuk PROWORD informuje, że w okresie 11.02.2019 r. – 22.02.2019 r. prowadzony będzie nabór do udziału w projekcie „Szansa na biznes” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Osoby zainteresowane, spełniające kryteria uczestnictwa w projekcie zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych.

Kandydaci/tki składają dokumenty osobiście w biurze projektu (ul. Kupiecka Miasteczko Handlowe „MANHATTAN” pawilon 76, 67-100 Nowa Sól) lub za pośrednictwem poczty (za termin złożenia uznaje się datę wpływu dokumentów do biura, a nie datę stempla pocztowego). W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń Beneficjent zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu rekrutacji lub zawieszenia naboru kandydatów, w przypadku gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 40.

O wydłużeniu terminu rekrutacji lub wstrzymaniu naboru Formularzy rekrutacyjnych kandydaci zostaną poinformowani na stronie internetowej www.proword.pl

O PROJEKCIE

Projekt „Szansa na biznes” realizowany w ramach Osi priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia, Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2020, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w partnerstwie przez Łukaszuk Andrzej PROWORD oraz Gdela Krystyna AKUSTICA.MED

Cel projektu

Zaktywizowanie zawodowe poprzez rozwijanie i wsparcie postaw przedsiębiorczych 30 osób (24 kobiet i 6 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych i biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osób starszych po 50 r.ż., kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących obszary wiejskie w powiatach sulęcińskim, strzelecko-drezdeńskim, międzyrzeckim i nowosolskim województwa lubuskiego, poprzez realizację usług szkoleniowych przygotowujących do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej i przyznanie 25 osobom bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości i pomostowego finansowego, w okresie od 1.01.2019 r. do 31.05.2020 r.

Grupa docelowa projektu

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 osób, w tym min. 24 kobiety. Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

Wsparcie oferowane w ramach projektu

Wartość projektu: 1.314.408,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.05.2020 r.

REKRUTACJA

Łukaszuk Andrzej PROWORD informuje, że z dniem 11.02.2019 r. rozpocznie się rekrutacja do udziału w projekcie „Szansa na biznes” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6. Regionalny Rynek Pracy, Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji, w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wyboru uczestników do projektu.

Etapy rekrutacji:

Etap I: Przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych,

Etap II: Ocena formalna i merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych,

Etap III: Rozmowa z doradcą zawodowym (cel: weryfikacja umiejętności, sytuacji zawodowej oraz predyspozycji kandydata)

Etap IV: Wybór uczestników (procedura podstawowa i odwoławcza), którzy uzyskali min. 60% ogólnej liczby możliwych do zdobycia punktów.

Etap V: Podpisanie wymaganych przepisami umów uczestnictwa w projekcie.

Dokumentacja rekrutacyjna:

Regulamin rekrutacji uczestników

Regulamin rekrutacji uczestników - aktualizacja

Załącznik nr 1-formularz rekrutacyjny szansa na biznes.docx

Załącznik nr 2-oświadczenie o spełnieniu grupy docelowej.pdf

Załącznik nr 3-ankieta diagnoza potrzeb on.pdf

Załącznik nr 4-karta oceny formularza rekrutacyjnego.pdf

REALIZACJA

Etapy udziału w projekcie:

Etap I: Etap szkoleniowy - szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (48 godzin, tj. 8 dni x 6 godz.). Wsparcie towarzyszące: materiały szkoleniowe, catering, refundacja kosztów dojazdu na zajęcia

Etap II: Etap dotacyjny - maksymalna wartość jednorazowej bezzwrotnej dotacji wynosi 24.000 zł.

Środki z dotacji mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z:

Etap III: Wsparcie pomostowe - comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości do 2.000 zł „na rękę” udzielane przez okres pierwszych 6-12 miesięcy prowadzenia firmy. Środki w ramach wsparcia pomostowego mogą zostać przeznaczone na obligatoryjne opłaty ponoszone w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. ZUS, czynsz, opłaty za media).

Etap IV: Monitoring przedsiębiorstw – działania kontrole prowadzone przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy.

Dokumentacja projektowa:

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. nr 1-umowa uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 2-deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 3-oświadczenie przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 4-regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Zał. nr 5-wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Zał. nr 6-biznesplan

Zał. nr 7-formular informacji de-minimis

Zał. nr 8-karta oceny formalnej wniosku biznesplanu

Zał. nr 9-karta oceny merytorycznej biznesplanu

Zał. nr 10-umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. nr 11-weksel z poreczeniem deklaracja

Zał. nr 12-oswiadczenie małżonka

Zał. nr 13-informacja o rachunku bankowym

Zał. nr 14-oswiadczenie o aktualizacji danych

Zał. nr 15-oswiadczenie vat

Zał. nr 16-zestawienie towarow i usług

Zał. nr 17-formularz zmian

Zał. nr 18-wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 19-karta oceny wniosku o wsparcie pomostowe

Zał. nr 4 regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Zał. nr 1 formularz rekrutacyjny szansa na biznes

Zał. nr 18 wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 5 wniosek o przyznanie wsparcia finansowego

Zał. nr 6 biznesplan

Zał. nr 7 formularz informacji de minimis

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ - aktualizacja z dn. 15.07.2019.pdf

Zał. nr 11a_Oświadczenie poręczyciela.doc

KONTAKT

Biuro Projektu: 67-100 Nowa Sól, ul. Kupiecka pawilon 76 - Miasteczko Handlowe „Manhattan”, tel. 734 900 910 lub 536 436 331; e-mail: dotacjelubuskie@gmail.com

Facebook.com/Wsparcie na starcie- dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej